UPDATE: INTERNET PRAYER – Vietnamese

A friend with whom I live here in Rome was gracious enough to translate the "Internet Prayer" into Vietnamese!  Kindly say a "Hail, Mary" for him right now. 

The fellow who translated this for us asked me "Why St. Isidore?"  I gave him the explanation which is on the main page for the "Internet Prayer". 

Remember!  You can substitute another beloved saint for St. Isidore if you so choose!  I don’t think St. Isidore will mind sharing the bandwidth.

Here is the updated list of language available:

LINGUA LATINA
ENGLISH
DEUTSCH
(GERMAN)
ESPAÑOL (SPANISH)
FRANÇAIS (FRENCH)
ITALIANO
(ITALIAN)
KINYAMBO (spoken in Tanzania)
KISWAHILI (SWAHILI)
KOREAN
MALTI (MALTESE)
NEERLANDISCH (DUTCH)
POLSKI (POLISH)
PORTUGÊS (PORTUGESE)
ROMANACCIO (ROMAN)

And now at last….

VIETNAMESE  NB: This may not appear correctly if you do not have the proper fonts.

Lôøi nguyeän tröôùc khi duøng Internet
Laïy Thieân Chuùa toaøn naêng vaø haèng höõu
Chuùa ñaõ taïo döïng chuùng con theo hình aûnh Chuùa
vaø truyeàn  daïy chuùng con tìm Chaân, Thieän, Myõ,
nhaát laø ôû Con Moät Chuùa laø Ñöùc Kitoâ Chuùa chuùng con,
xin thöông giuùp chuùng con,
nhôø lôøi baàu cöû cuûa Thaùnh Isiñoâroâ Giaùm Muïc Tieán Só,
trong khi haønh trình treân maïng löôùi toaøn caàu,
chæ ñöa tay vaø maét tìm nhöõng gì ñeïp loøng Chuùa
vaø ñoùn nhaän trong baùc aùi vaø kieân nhaãn
moïi taâm hoàn maø chuùng con gaëp.
Nhôø Ñöùc Kitoâ Chuùa chuùng con. Amen
 

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in SESSIUNCULA. Bookmark the permalink.

One Comment

 1. Ken C says:

  Dear Father:

  Hope you don’t mind. I wanted a simple home page for my browser and created
  this website with your prayer.

  http://webpages.charter.net/netprayer

  Thank you for all you do.

  Ken

Comments are closed.