A prayer before connecting to the internet

Please use the sharing buttons!  Thanks!

Some years ago there was much chat about having St. Isidore of Seville (+636) proposed as the patron saint of the internet.  I was asked to write a prayer people could recite before using the internet.  It seemed to me a good idea.

I wrote the prayer in Latin and submitted it, with a translation into English, to a bishop who gave it his approval.

This prayer is all over the same internet now (both with and without attribution!), which amazes me.

The experience of stumbling upon the prayer at various pages and sites, prompted me to revisit this “internet prayer”, to seek some additional language translations, and to post them all online in one place. 

You will want to know why some people proposed St. Isidore for this role.

I think many proposed St. Isidore of Seville because his most notable work, the Etymologiae, a massive encyclopedic work of 448 chapters in 20 volumes indexing just about everything people thought it was important to know at the time, was rather like a primitive database.  You can, of course, pray to any saint in this matter, and nothing official about any patron for the internet has been handed down from the Congregation for the Causes of Saints (which is the competent dicastery of the Holy See in those matters).  Bottom line: people wanted a prayer for St. Isidore, and I wrote one. You should feel free to change the name to whatever saint you prefer.  Others have proposed St. Maximilian Kolbe (+1941), St. Bernadine of Siena (+1444), St. Rita of Cascia (+1457), and the Archangel Gabriel (still around).

I am happy for people to use this prayer.  I ask that you give attribution.

Also, if you can offer a translation into a language missing from those below, please send it.  To email me, click HERE.

I welcome other language submission. Help is appreciated.

I would also like a video of the prayer in ASL, American Sign Language.

Also, I would love to have audio files of NATIVE SPEAKERS of the languages reading the prayer. Please record and send! Unlike the Highlander, there can be more than one of each!

Here is the prayer.  These days most Latinists refer to the “internet” as interrete, n.

LINGUA LATINA
LISTEN

Oratio ante colligationem in interrete:

Omni­potens aeterne Deus, qui secundum imaginem Tuam nos plasmasti et omnia bona, vera, et pulchra, praesertim in divi­na persona Unigeniti Fi­lii Tui Domini nostri Iesu Christi, quaerere iussi­sti, praesta, quaesumus, ut, per intercessionem Sancti Isidori, Epi­scopi et Doctoris, in peregrinationibus per interrete, et manus oculosque ad quae Tibi sunt placita intendamus et omnes quos conveni­mus cum caritate ac patientia accipiamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

ENGLISH
LISTEN

A prayer before logging onto the internet:

Almighty and eternal God, who created us in Thine image and bade us to seek after all that is good, true and beautiful, especially in the divine person of Thine Only-begotten Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech Thee, that, through the intercession of Saint Isidore, Bishop and Doctor, during our journeys through the internet we will direct our hands and eyes only to that which is pleasing to Thee and treat with charity and patience all those souls whom we encounter. Through Christ our Lord.   Amen.

ARABIC
LISTEN

صلاة قبل الولوج الى الأنترنت

. ايها الأله العظيم، الكلي القدرة،الأبدي،الذي خلقتنا على صورتك وأمرتنا ان نسعى وراء كل ما هو جيد وحقيقي وجميل، وخاصة من الشخص الألهي ، سيدنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، امنحنا، نحن نتوسل اليك من خلال شفاعة القديس ايزيدور، الأسقف والطبيب، خلالرحلتناعبر الأنترنت، سوف نوجه ايدينا وأعيننا فقط لما يرضيك وأن يمنح الصدقة والصبر لكل النفوس التي نواجهها من خلال المسيح ربنا، امين.

ARAMAIC NB: This may not appear correctly if you do not have the proper fonts.
LISTEN

ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܠܶܐܢܬܶܪܢܶܬܳܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽ݀ܠ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ:
ܕܰܒܪ݂ܳܐ ܠܰܢ ܒܨܰܠܡܳܟ ܘܰܦܩ݂ܰܕ ܠܰܢ
ܠܡ݂ܶܒܥܳܐ ܒܳܬܰܪ ܟܽ݀ܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܬ ܛܳܒܳܐ.
ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ
ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܟ
ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.
ܗ݂ܰܒ ܒܳܥܶܝ̇ܢܰܢ ܡ݂ܶܢܳܟ ܕܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ
ܕܡܳܪܝ̱ ܐܺܝܣܺܕܳܪܽܘܣ ܚܰܣܝܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ
ܕܰܢ݂ܕܰܒܰܪ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܰܝܢ
ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫ̇ܳܦܰܪ ܠܳܟ
ܒܡܰܪ̈ܕܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܠ ܐܶܢܬܶܪܢܶܬܳܐ.
ܘܢܶܣ݂ܥܽܘܪ ܠܟܽ݀ܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܕܢܶܚ݂ܙܶܐ
ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ
ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ .ܐܰܡܺܝܢ܀

BAVARIAN – BAYERISCH

A Gebêt voam Eiloggng ins Intanet

Oimàchtiga un ewiga Herrgott, dea wo uns ois Sai Buid gschaffa håd, Du hast uns ghoaßn, nåch ôi dém auszumschaung, was guat un richtig un schee is, un zwar voar oim in da göttlichn Persôn vo Deim eingeborena Sohn, unsam Herrn Jesus Christus. Gibb uns nacha, då dâdma Di drum bittn, aufd Füasprach vom Hl. Bischof un Kiachalehra Isidor, daß mia, wann mia duachs Internet söafm, unsane Hend und Aung gråd âf de Såchan richtn, de wås Dir gfoin, und daßma mittara jedn Sej, de wås in unsan Weg kimmt, in da Liab zum Nächstn und mit ganz vui Geduid umgengan. Duach Christus, unsan Herrn. Amen.

CAPAMPANGAN (Phillipines)

Pangadi Bayu Tuglung King Internet:

O kipnuan king upaya at alan-anggang Dios, king anyu Mu lelang Mu kami at sinabi Mu kekami ing dulapan mi ya ing cayapan, ing catutuan, at ing caniwan, lalu’t lalu na ing tagle cabanalan na ning Bugtung Mung Anak, Y Jesucristong Guinu mi, itulut Mu, pagamu-amu mi Keka, king kapamilatan nang San Isidro, Obispo at Doctor, a sana king penandit ning pamaglayag mi king Internet iyungyung mi la ding mata at gamat mi bucud mung king bague munie ligaya Keka at pakibagayan mi la sana king mitmung lugud at kapakumbaban ding maldang caladwang kekaming akatalamitanan. Kapamilatan na ning Cristong Guinu mi.  Amen.

CATALAN
LISTEN

Oració abans de conectar amb la ret internet:

Déu totpoderós i etern, que ens haveu creat a la vostra imatge i haveu manat que cerquéssim tot allò que es bo, veritable i bell, especialment en la divina persona del vostre Fill Unigènit, Nostre Senyor Jesucrist, concediu, si us plau, que, per l’intercessió de sant Isidre, bisbe i doctor, durant les nostres peregrinacions per la ret d’Internet, dirigim els nostres ulls i les nostres mans sols envers allò que us és grat, i que tractem amb caritat i paciència a totes les ànimes que hi trobem. Per Nostre Senyor Jesucrist. Amen.

CEBUANO (Philippines)

Pag-ampo bag-o sa pagsulod sa Internet:

Diyos nga makagagahum ug walay katapusan, nga nag gama kanamo ingon sa Imong imahen, ug nagingon nga pangitaon ang tanan nga maayo, tinood ug maanindot, hilabi na sa sagrado nga persona sa imong Bugtong nga anak, nga among Ginoong Hesukristo, ihatag, nangaliyopo kami nga Imong tabangan, gumikan ni San Isidro, Obispo ug Magtutudlo nga sa among paglawig sa internet hinaut unta among giyahan ang among mga kamot ug mga mata ngadto lamang sa makapahalipay Kanimo, ug nga pinaagi unta sa kalooy ug gugma mahimamat namo ang tanan nga among makita didto. Kini among gipangayo gumikan ni Kristo nga among Ginoo.  Amen.

CZECH:

Všemocný věčný Bože, který jsi nás stvořil k Svému obrazu a kážeš nám usilovat o vše dobré, pravdivé a krásné, jež je plně přítomno v božské osobě Tvého Jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, pokorně Tě prosíme: dej, abychom na přímluvu svatého Isidora, biskupa a doktora církve při putování internetem vztahovali své ruce, jakož i oči pouze po tom, co je milé Tobě, a abychom přijímali s láskou a trpělivostí každého, koho zde potkáme. Skrze našeho Pána, Ježíše Krista.

CHINESE (MANDARIN) NB: This may not appear correctly if you do not have the proper fonts.
LISTEN (Mandarin)

浏览网际网络祈祷文 汉语(华语)

全能永生的天主, 是您照您的肖像创造了我们人类, 并赐给了我们您的独生子—耶稣基督, 帮助我们发掘生命中的真,善,美。 在教会圣师怡铎主教(Saint Isidore)的代祷下,求您护佑我们,
让我们在浏览网际网络时, 能够善用五官三思,只做讨您喜悦之事; 并让我们以恒久的爱心来关爱生活中遇到的每一个人。 以上所求,是靠我们的主基督。啊们。

CROATIAN (HRVATSKI):

Molitva prije spajanja na internet:

Svemogući vječni Bože, koji si nas stvorio na svoju sliku i naložio nam da tražimo sve što je dobro, istinito i lijepo, osobito u božanskoj osobi Jedinorođenoga Sina Tvoga Gospodina našega Isusa Krista, podaj molimo Te da po zagovoru svetog Izidora, biskupa i naučitelja, tijekom našeg putovanja internetom upravimo svoje ruke i oči samo onome što je Tebi ugodno i iskažemo ljubav i strpljivost svim dušama koje ćemo susretati. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

CZECH
LISTEN

Modlitba před připojením k internetu

Všemohoucí věčný Bože, který jsi nás stvořil k obrazu svému
a přikázal jsi nám hledat vše dobré, pravdivé a krásné,
obzvláště pak v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho
Pána Ježíše Krista, daruj nám, prosíme tě, abychom na
přímluvu Sv. Isidora, biskupa a doktora, během naší poutě
internetem směrovali své ruce a oči pouze k tomu, co je Ti milé a
abychom projevovali lásku a trpělivost ke všem duším, které
potkáme. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

DANISH:

Bøn før søgning på internettet:

Almægtige evige Gud, som skabte os i dit billede og bød os at søge alt godt, sandt og smukt, særligt i din enbårne Søns, vor Herre Jesu Kristi guddommelige person. Vi beder dig på den hellige biskop og kirkelærer Isidors forbøn, at du, når vi surfer på internettet, vil lade os rette vort øje og vores hånd mod det, som er dig velbehageligt, og behandle alle, vi møder, med kærlighed og tålmodighed. Ved Kristus vor Herre. Amen

From: Bønnebog for den Katolske Kirke, Ansgarstiftelsens forlag 2013

DEUTSCH (GERMAN) UPDATED 20 November 2017

Ein Gebet vor dem Gang ins Internet:

Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast uns nach Deinem Ebenbild geschaffen und uns geboten, alles Gute, Wahre und Schöne zu suchen, besonders in der göttlichen Person Deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus; gewähre uns, wir bitten Dich, auf die Fürsprache des heiligen Bischofs und Kirchenlehrers Isidor (von Sevilla), dass wir auf unseren Reisen im Internet, Hände und Augen nur auf das richten, was Dir wohlgefällig ist, und allen Menschen, mit denen wir dort zusammenkommen, mit Liebe und Geduld begegnen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

ESPAÑOL (SPANISH)
LISTEN (Mexican)

Oración antes de ingresar a la red electronica:

Dios Todopoderoso y eterno, tú que nos has creado a imagen y semejanza tuya, y nos has mandado a buscar todo lo que es bueno, verdadero y hermoso, especialmente en la persona de tu Hijo Unigénito, Señor nuestro Jesucristo. Te rogamos, que por intercesión de San Isidoro de Sevilla, Obispo y Doctor de la Iglesia, hagas que durante nuestra peregrinación en la Internet dirijamos nuestros ojos y nuestras manos solamente a lo que te es grato y que tratemos con caridad y paciencia a todas las almas que encontremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

ESPERANTO

Preĝo Antaŭ Ensaluti la Interreto

Plenpotenca kaj Eterna Dio, kiu nin kreis laŭ Cia bildo, kaj petis nin serĉi ĉion bonan, veran, kaj belan, speciale en la Dipersono, Cia Solenaskita Filo, nia Sinjoro Jesuo Kristo, bondonu, ni petegas al vi, ke, per la propeto de Sanktulo Isidoro, Episkopo kaj Doktoro, dum niaj vojaĝoj je la Interreto, ni direktu niajn manojn kaj okulojn sole al tiu, kiu plaĉas al Ci, kaj traktu, kun karitato kaj pacienco, ĉiujn, kiujn ni renkontas. Pere de Kristo, nia Sinjoro. Amen.

FINNISH

Rukous ennen internetiin kytkeytymistä

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, sinä teit meidät kuvaksesi ja asetit meidät etsimään kaikkea, mikä on hyvää, totta ja kaunista erityisesti ainosyntyisen Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen jumalallisessa persoonassa. Me pyydämme sinua: suo, että me pyhän Isidoruksen, piispan ja opettajan, esirukousten kautta selaisimme internetiä ohjaten käsiämme ja silmiämme vain siihen, mikä miellyttää sinua, ja osoittaisimme kaikille verkossa kohtaamillemme ihmisille rakkautta ja kärsivällisyyttä. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

FRANÇAIS (FRENCH)

Avant de nous connecter à l’Internet:

Dieu Eternel et Tout Puissant qui nous a créés à Ton image et nous ordonne de rechercher ce qui est bon, vrai et beau, spécialement dans la personne divine de Ton Fils unique notre Seigneur Jésus Christ, nous T’implorons par l’intercession de Saint Isidore Évêque et Docteur de nous aider pendant nos voyages à travers l’Internet à diriger nos mains et nos yeux vers ce qui T’est agréable, et à accueillir avec charité et patience tous ceux que nous rencontrerons. Par le Christ notre Seigneur, Amen.

HILIGAYNON (Philippines)
LISTEN

Pangamuyo antes sa pag-sulod sa Internet:

Dios nga gamhanan kag waay katapusan, nga naghimo sa aton sa Imo nga dagway kag naghambal nga pangitaon ang tanan nga maayo, tinuod kag matahum, labi na guid sa diosnon nga persona sa Imo Bugtong na Anak, ang amon nga Ginuo nga si Jesucristo, itugot, nagapangamuyo kami, nga sa intersesion ni San Isidro, Obispo kag Doctor, nga sa amon pagpasimpalad sa internet i-direkta namon ang amon mga kamot kag mata sa kon ano lang ang makapahalipay sa Imo kag maghatag kami karidad kag pasensya ang tanan namon nga masugataay. Ginapangayo namon ini sa Imo, paagi kay Cristo nga amon Ginuo. Amen.

ICELANDIC

Bæn á undan innskráningu á internetið:

Almáttugi og eilífi Guð, sem skapaðir okkur í þinni mynd og skipaðir okkur að leita alls þess sem er gott, satt og fagurt, sérstaklega í guðdómlegri persónu þíns eingetna Sonar, Drottins vors Jesú Krists, gef okkur, þess biðjum við, að fyrir fyrirbænir HeilagsÍsidórs, biskups og kirkjufræðara, megum við á ferð okkar um netheima beina höndum okkar og augum aðeins að því sem þóknast þér og að við komum fram af kærleika og þolinmæði við allar þær sálir sem verða á vegi okkar. Fyrir hinn sama Krist, Drottin vorn. Amen.

BAHASA INDONESIA (INDONESIAN)

Doa sebelum berselancar di internet:

Allah yang kekal dan kuasa, yang menciptakan kami dalam rupa-Mu dan memanggil kami untuk mencari semua yang baik, benar, dan indah, terutama di dalam pribadi ilahi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon, dengan pengantaraan Santo Isidore, Uskup dan Pujangga Gereja, supaya dalam perjalanan kami di internet kami mengarahkan tangan dan mata kami kepada apa yang berkenan kepada-Mu dan memperlakukan semua orang yang kami temui dengan kasih dan kesabaran. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.

IRISH GAELIC

A paidir roimh gabháil leis an idirlíon

Uilechumhachtach agus síoraí Dhia, a chruthaigh sinn i do íomhá agus éilíonn orainn a lorg tar éis an tsaoil go maith, fíor agus álainn, go háirithe i an duine Dhiaga de do amháin-thoghairm Mhac, ár dTiarna Íosa Críost, deontais, impigh duit, go trí idirghuí Naomh Isidore, Easpag agus Dochtúir, le linn ár dturas tríd an idirlíon cuirfimid ár lámha agus súile ach leis an gceann a bhfuil taitneamhach a thabhairt duit agus a chóireáil le carthanacht agus foighne na anamacha go léir lena mbeidh linn freastal. Trí Chríost ár dTiarna. Amen.

ITALIANO (ITALIAN)
LISTEN

Preghiera prima di un collegamento alla rete internet:

O Dio onnipotente ed eterno che ci hai plasmati a Tua immagine, e ci hai comandato di cercare tutto ciò che è buono, vero e bello, specialmente nella persona del Tuo Unigenito Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, fa’, Te ne preghiamo, che per intercessione di Sant’Isidoro, Vescovo e Dottore, durante le nostre peregrinazioni nella rete internet dirigiamo i nostri occhi e le nostre mani soltanto a ciò che Ti è gradito e trattiamo con carità e pazienza tutte le anime che incontriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

JAPANESE (Classical and Modern)

Classical Japanese (文語):
インターネットに接続する前の祈

御身の像の如くに我らを造り給い、
特に御独り子我らの主イエズス・キリストの御神性の内に、
全ての真善美を絶えず求むる事を命じ給ふ全能永遠の天主、
聖イシドロ司教教会博士の御取次によりて、インターネットの旅路に於て、
御身を喜ばしむる事共のみに我らの手と目とを向はしめ、
仁愛と忍耐とを以て我らの見合ふ全ての霊魂を宥むを得しめ給へ。
我らの主キリストによりて願い奉る。アーメン。

Modern Japanese (現代語):
インターネットに接続する前の祈り

ご自身にかたどってわたしたちをお造りになり、
特にひとり子イエス・キリストの神性の中に、
全ての真善美を見出し続けることをお命じになった全能永遠の神よ、
聖イシドロ司教教会博士の取次ぎによって、インターネットの旅路において、
わたしたちの手と目とをあなたを喜ばせることのみに向わせ、
出会う全ての人々に愛と忍耐とをもって接することができるよう導いて下さい。
わたしたちの主、キリストによって。アーメン。

KINYAMBO (spoken in Tanzania)

Ensara otakatahile omu intaneti Mungu owabushobola natalihwaho, eyatutonzile Omurususo lwawe kandi eyayenzile katuhiga byona ebili birungi, ebya mazima nebili  kusemela, nangu kulabila Omumwana Wawe wenka Omugonzibwa, Omukama weitu Yesu Kristu, nitukusaba otubele, kulabila omunsara zo Mutakatifu Isidore, Omwepiskopi na Daktari, omurugendo lwaitu olwe intaneti tutwale emikono yeitu hamo nameiso omubintu ebili kusemela ahali Iwe kandi tubakolele ne ngonzi hamwe nokwetohya abantu abotulikutanganwa nabo. Kulabila omuli Kristu Omukama weitu. Amina.

KISWAHILI (SWAHILI)

Sala kabla ya kuingia kwenye Interneti:

Mungu Mwenyezi na WA milele, Uliyetuumba kwa umbo Wako Na ukatuamuru tutafute chochote kilicho kizuri, kweli na cha kupendeza, Hasa katika nafsi takatifu ya Mwanao WA pekee, Bwana wetu Yesu Kristu, Tujalie, tunakusihi, Ili, kwa uombei Mtakatifu Isidore, Askofu na Daktari, Wakati WA safari zetu kwenye Interneti Tutumie mikono yetu na macho yetu kwa kile kinachokupendeza Na kuwatunza kwa upendo na uvumilivu wale wote tutakaowakuta. Kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina

KLINGON (aka Klingonese)

TlhobtaHghach qaSpa’ poSmoH’tah Internet’li

HoSghaj je reH joH’a, ‘lv chenmoHta’ ma’Daq lij voqtaHghach je maH ja’ta nej Hoch QaQ, teH, je ‘lH, Daq lij neH puqloD, ma’joH, J’H’esus K’risti, ms tlhob SoH, vegh le’ghot J’Isador’e, lalDan vumwI’neS je O’ghojmoH’neS, qaStaHvIS ma’ylt vegh Internet’li, ma’tI yotlh ma’ghopDu’ je minDu’ Daq vetlh nuq Chen Quch SoH je pop tlhej muSHa’ tlq SlQ Hoch chaH qa’neS ma’ghom. Sum K’risti ma’joH.

Internet Prayer in Klingon

KOREAN:

인터넷 접속 전에 하는 기도문

당신 모습대로 저희를 창조하신 전능하시고 영원하신 하느님, 특별히 하느님이시며 인간이신 당신 외아들 우리 주 예수 그리스도 안에서, 당신은 선하고 참되고 아름다운 모든 것을 추구하라고 저희에게 명하셨나이다. 그러므로 당신께 간구하오니, 인터넷 상에서의 순례 동안에 주교이자 교회학자이신 성 이시도로의 전구로 하느님 당신께 합당한 것에만 저희가 눈길과 손길을 이끌어 가도록 하시고, 마주치는 모든 영혼들을 사랑과 인내로 대하도록 하소서. 우리 주 그리스도를 통하여 비나이다. 아멘

LATVIAN

Lūgšana pirms interneta lappušu un diskusiju forumu apmeklēšanas:

Visvarenais un mūžīgais Dievs, kas esi mūs radījis pēc Savas līdzības un liki mums meklēt vispirms to, kas ir labs, patiess un skaists vispirms Tava Vienpiedzimušā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus dievišķajā Personā, Tevi lūdzam, palīdzi mums, caur sv.Izidora, bīskapa un Baznīcas doktora aizbildniecību, ka mēs,mūsu ceļojuma laikā pa Internetu, vadītu mūsu rokas un acis tikai uz to, kas ir Tev patīkams, un ar mīlestību un pacietību uztvertu tās personas, kuras satiekam caur Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

LEBANESE
LISTEN

(Garshouni script)

ܨܰܠܰܗ̈ ܐܰܒܶܠ ܡܰܛܽܘܬܠܰܥ ܥܰܠܐܶܢܬܶܪܢܶܬ

ܠܠܰܗ ܠܐܰܘܶܐ ܘܰܠܐܰܙܰܠܶܐ، ܠܺܟ̥ܰܠܰܝٔܢܰܐ ܒܺܨܽܘܪܬܰܟ ܘܰܐܐܰܡܰܪܢܰܐ ܠܰܐܢܕܰܘܶܪ ܘܰܪܰܐ ܟܶܠ ܫܺܝ ܠܺܗܽܘܶܐ ܡܢܺܝܚ، ܚܰܐܺܝܐܶܐ ܘܚܶܠܳܐ، ܒܺܠܙܶܬ ܒܺܠܫܰܟ̥ܶܨ ܠܐܺܠܰܗܺܝ ܬܰܒܰܥ ܐܶܒܢܺܟܰܐ ܠܘܰܚܺܝܕ، ܪܰܒܽܢܰܐ ܝܶܣܽܘܥ ܠܡܰܣܺܝܚ، ܐܶܣܡܰܚ، ܢܽܘܛܠܶܒ ܡܶܢܰܟ، ܐܶܢܽܘ، ܒܺܫܰܦܰܥܶܬ ܡܰܐܪ ܐܺܣܺܝܕܳܪܽܘܣ، ܠܐܶܣܩܽܘܦ ܘܰܐܠܶܡܥܰܠܶܡ، ܠܰܐܢܕܺܝܪ ܐܺܝܕܰܝܢܰܐ ܘܥܺܝܢܰܝܢܰܐ ܒܰܣ ܥܰܠܐܶܫܝܰܐ ܠܺܒܝܽܘܪܨ̇ܽܘܟ ܒܺܢܰܝٔܠܽܘܢܰܐ ܥܰܠܐܶܢܬܶܪܢܶܬ، ܘܰܐܢܥܶܡܶܠ ܟܶܠ ܢܰܦܶܣ ܢܽܘܨܕܽܘܦܰܐ ܒܺܡܰܚܰܒܶܐ ܘܰܐܪܰܘܰܐء. ܒܺܝܰܕ ܠܡܰܣܺܝܚ ܪܰܒܽܢܰܐ. ܐܰܡܺܝܢ܀

(Arabic script)

صَلَة أَبِل مَطُوتلَع عَلإنتِرنِت

للَه لأَوِي وَلأَزَلِي، لِخَلَئنَا بِصُورتَك وَأَمَرنَا لَاندَوِير وَرَا كل شِي لِهُووِي منِيح، حَأِيأِي وحِلُو، بِلزِت بِلشَخِص لإِلَهِي تَبَع إِبنِكَا لوَحِيد، رَبُنَا يِسُوع لمَسِيح، إِسمَح، نُوطلِب مِنَك، إِنُو، بِشَفَعِت مَار إِيسِيدُورُوس، لإِسقُوف وَالِمعَلِم، لَاندِير إِيدَينَا وعِينَينَا بَس عَلإِشيَا لِبيُورضُوك بِنَئلُونَا عَلإِنتِرنِت، وَانعِمِل كل نَفِس نُوصدُوفَا بِمَحَبِي وَارَوَاء. بِيَد لمَسِيح رَبُنَا. أَمِين.

LITHUANIAN
LISTEN

Malda prieš prisijungiant prie interneto:

Visagali amžinasis Dieve, kuris sutvėrei mus pagal savo paveikslą ir liepei mums siekti to, kas gera, teisu ir gražu, ypač dieviškajame asmenyje Tavo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus, padėk mums, meldžiame Tave, kad, šventajam vyskupui ir daktarui Izidoriui užtariant, naršydami internete kreiptumėme mūsų rankas ir akis tik į tai, kas Tau patinka, ir turėtumėme meilės ir kantrybės tiems, kuriuos ten sutiksime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

LUXEMBOURGISH
LISTEN

E Gebied virum Aloggen an den Internet:

Allmächtechen an éiweche Gott, deen ons als Säi Bild geschaf huet, Dier hutt ons gefrot no all Guddem, Richtegen a Schéinen ze sichen, virun allem an der göttlecher Persoun vun Ärem Jong, onsem Här Jesus Christus, erlabt ons, mir bieden Iech, duerch d’Fürbitte vum Hellegen Isidore,  Bëschof an Dokter, ob onse Reesen duerch den Internet, datt ons Hänn an Aen nemmen ob déi Sachen geriecht ginn déi och Iech gefalen, an datte mir all dei Séilen déi mir untreffen mat Nächsteléiwt a Gedold begéinen. Duerch Christus onsen Här. Amen.

MAGYAR (HUNGARIAN):

Az internetre lépés előtti ima

Mindenható Atyánk, örök Isten, aki a te képedre alkottál meg minket, és azt parancsoltad nekünk, hogy keressük, ami jó, igaz és szép, különösen a te egyszülött Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak személyében, add meg nekünk, kérünk, hogy Szent Izidor püspök és egyháztanító közbenjárására az interneten való bolyongásaink közben kezünket és szemünket a neked tetsző dolgokra irányítsuk, és mindenkit, akivel találkozunk, szeretettel és türelemmel fogadjunk.
A mi Urunk, Krisztus által. Ámen.

MALAYALAM
LISTEN

“ഇന്റർനെറ്റ്ഉ പയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ്ചൊ ല്ലാവുന്ന പ്രാർത്ഥന”

അങ്ങയുടെ ഛായയിൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നല്ലതും സത്യവും സുന്ദരവും ആയ സർവ്വതും – പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ ഏകജാതനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവീശോമിശിഹായുടെ ദിവ്യവ്യക്തിയിൽ – അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, മെത്രാനും വേദപാരംഗതനുമായ വിശുദ്ധ ഇസിദോറിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്താൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ അങ്ങേയ്ക്കു പ്രീതീകരം ആയവയിലേക്കു മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കൈകളെയും കണ്ണുകളെയും നയിക്കാനും ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കളോടും സ്നേഹത്തോടും ക്ഷമയോടുംകൂടെ പെരുമാറാനും കനിയണമേ എന്ന് അങ്ങയോട്ഞ ങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ മിശിഹായിലൂടെ. ആമേൻ.

MALTI (MALTESE):

Talba qabel tidħol fuq l-Internet:

Alla li tista’ kollox u bla tmiem, li ħlaqtna skond ix-xbieha tiegħek u ridtna nimxu wara kull ma hu tajjeb, veru u sabiħ l-aktar fil-persuna divina tal-Iben Waħdieni tiegħek, is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, agħti lil dawk kollha li jfittxuk, li bl-interċessjoni ta’ San Isidor, Isqof u Duttur tal-Knisja, fil-mixja tagħna fl-internet inwasslu ħarsitna u għemilna lejn dak li jogħġob lilek u nġibu ruħna bl-imħabba u l-paċenzja ma’ dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Bi Kristu Sidna. Amen.

MORSE CODE:
LISTEN (@30 wpm)

.- .-.. — .. –. …. – -.– / .- -. -.. / . – . .-. -. .- .-.. / –. — -.. –..– / .– …. — / -.-. .-. . .- – . -.. / ..- … / .. -. / – …. .. -. . / .. — .- –. . / .- -. -.. / -… .- -.. . / ..- … / – — / … . . -.- / .- ..-. – . .-. / .- .-.. .-.. / – …. .- – / .. … / –. — — -.. –..– / – .-. ..- . / .- -. -.. / -… . .- ..- – .. ..-. ..- .-.. –..– / . … .–. . -.-. .. .- .-.. .-.. -.– / .. -. / – …. . / -.. .. …- .. -. . / .–. . .-. … — -. / — ..-. / – …. .. -. . / — -. .-.. -.– -….- -… . –. — – – . -. / … — -. –..– / — ..- .-. / .-.. — .-. -.. / .— . … ..- … / -.-. …. .-. .. … – –..– / –. .-. .- -. – –..– / .– . / -… . … . . -.-. …. / – …. . . –..– / – …. .- – –..– / – …. .-. — ..- –. …. / – …. . / .. -. – . .-. -.-. . … … .. — -. / — ..-. / … .- .. -. – / .. … .. -.. — .-. . –..– / -… .. … …. — .–. / .- -. -.. / -.. — -.-. – — .-. –..– / -.. ..- .-. .. -. –. / — ..- .-. / .— — ..- .-. -. . -.– … / – …. .-. — ..- –. …. / – …. . / .. -. – . .-. -. . – / .– . / .– .. .-.. .-.. / -.. .. .-. . -.-. – / — ..- .-. / …. .- -. -.. … / .- -. -.. / . -.– . … / — -. .-.. -.– / – — / – …. .- – / .– …. .. -.-. …. / .. … / .–. .-.. . .- … .. -. –. / – — / – …. . . / .- -. -.. / – .-. . .- – / .– .. – …. / -.-. …. .- .-. .. – -.– / .- -. -.. / .–. .- – .. . -. -.-. . / .- .-.. .-.. / – …. — … . / … — ..- .-.. … / .– …. — — / .– . / . -. -.-. — ..- -. – . .-. .-.-.- / – …. .-. — ..- –. …. / -.-. …. .-. .. … – / — ..- .-. / .-.. — .-. -.. .-.-.- / .- — . -. .-.-.-

NEERLANDISCH (DUTCH)

Gebed bij het openen van Internet:

Almachtige, eeuwige God, die ons naar Uw beeld hebt gevormd, en ons gelast hebt, alles wat goed, waar en schoon is, vooreerst in de goddelijke persoon van Uw eniggeboren Zoon, Onze Heer Jezus Christus te zoeken, geef, bidden wij, dat wij, door de voorspraak van de heilige Isidorus, Bisshop en Kerkleraar, in onze zoektochten doorheen Internet, niet slechts handen en ogen richten naar wat U welgevallig is, maar bovendien allen die we aantreffen liefdevol en geduldig bejegenen, door Christus Onze Heer. Amen.

NORWEGIAN
LISTEN

Bønn før en logger seg på internett:

Allmektige evige Gud, Du som har skapt oss i ditt bilde, og oppfordret oss til å søke det som er godt, sant og vakkert, spesielt i din enbårne Sønns, vår Herres Jesu Kristi, gudommelige person. Vi ber at du, gjennom den hellige biskop og kirkelærer Isidors forbønn, vil gjøre det slik at vi på våre reiser gjennom internettet retter hender og øyne mot det du finner velbehagelig, og at vi behandler alle vi møter med kjærlighet og tålmodighet. Ved Kristus vår Herre. Amen

POLSKI (POLISH)

Modlitwa przed wejściem do internetu:

Wszechmogący i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna, zwłaszcza w świętej osobie Twego jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora, abyśmy w naszych podróżach po internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą i traktowali wszelkie napotkane dusze z miłosierdziem i cierpliwością. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen

PORTUGÊS (PORTUGESE)
LISTEN (Brazilian)

Deus Todo Poderoso, que nos criou à Vossa imagem e nos indicou o caminho do bem, do verdadeiro e do belo, especialmente na pessoa divina de Vosso Filho Unigênito, Nosso Senhor Jesus Cristo, permiti-nos que, pela intercessão de Santo Isidoro, bispo e doutor, durante nossas navegações pela Internet, dirijamos nossas mãos e nossos olhos apenas àquelas coisas que Vos sejam aprazíveis e que tratemos com caridade e paciência todas aquelas almas que encontrarmos pelo caminho. Por Cristo Nosso Senhor, Amem.

ROMANACCIO (ROMAN)
LISTEN

Orazzione prima da collegasse a la rete:

Oddio ‘nnipotente ‘n zempiterno, che c’hai fatto apparo de ‘na pittura de Sampietro,(1) e c’hai detto:”bbadate da cerca’ le cose bbone, ‘ndo’ stanno stanno e senza torna’ ‘ndietro,(2) e speciarmente in de la perzona de Mi’ fijo e Signore Vostro Ggesucristo”,(3) fa’ che Sant’Isidoro, Vescovo e Dottore come sarvognuno nun z’era mai visto,(4) ce dia ‘na mano a ggira’ co’ ‘sti machinari in de la rete de’ internette, addopranno occhi e mmano cercanno da piacette e trattanno tutti quelli che che ‘ncontramo come farebbe Cristo, fijo Tuo, e nno Ccaino, fijo d’Adamo. Pe’ Ccristo Nostro Signore. Ame’.

(1) A reference to the Sistine Chapel and the catechetical intent of the depiction of Gen 1,26-27
(2) Luke 9:62
(3) Surely a Roman commoner would have God speak in first person.
(4) “sarvognuno” = “no disrespect to all others”

ROMANIAN:
LISTEN

O rugăciune înainte de a ne conecta la internet:

Atotputernice, veșnice Dumnezeule, Care ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta, Și ne-ai poruncit să năzuim spre tot ceea ce e bun, adevărat și frumos, Mai ales în persoana divină a Fiului Tău Unul-Născut, Domnul nostru Isus Cristos, Dă-ne, Te implorăm, Prin mijlocirea Sfântului Isidor, Episcop și Doctor, Ca în timpul peregrinărilor noastre prin internet, Să ne îndreptam mâinile și privirile doar către cele ce sunt plăcute Ție, Și să tratăm cu iubire și răbdare toate sufletele care ne ies în cale. Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin.

RUSSIAN:

Молитва перед использованием интернета:

Всемогущий и вечный Боже, создавший нас по образу Твоему и повелевший нам искать всего, что хорошо, истинно и красиво, в особенности в божественной личности Твоего единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, чтобы через заступничество Святого Исидора, епископа и учителя, во время нашего пути через интернет мы направляли свои руки и глаза только к тому, что приятно Тебе, и относились с любовью и терпением ко всем тем, кого встретим. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

SERBIAN:

Молитва пре прикључивања на интернет

Свемогући вечни Боже, који си нас створио по твоме образу и заповедио нам да тражимо све шта је добро, истинито и лепо, особито у божанској особи Твога Јединорођенога Сина, Господа нашега Исуса Христа, молимо те да заступништвом Светога Исидора, епископа и учитеља, за време нашег путовања интернетом управимо своје руке и очи само оному шта је Теби угодно и искажемо љубав и стрпљивост свим душама које будемо сусретали. По Христу Господу нашем. Амин.

SLOVAK:

Modlitba pred pripojením sa k internetu

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne, hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

/Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archicpiscopus Metropolita Bratislaviensis.
Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008/

SLOVENIAN:

Molitev pred uporabo svetovnega spleta:

Vsemogočni, večni Bog, ki si nas ustvaril po svoji podobi in nas usmeril, da iščemo vse, kar je dobro, resnično in lepo, posebno v Božji osebi Tvojega Edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, prosimo Te, daj, da po priprošnji svetega Izidorja, škofa in cerkvenega učitelja, v teku našega popotovanja po spletu svoje roke in oči naravnamo samo na to, kar je Tebi všeč in izkažemo ljubezen in potrpežljivost do vseh, ki jih bomo srečali. Po Kristusu našem gospodu. Amen.

Alternative:

Molitev pred prijavo na internet:

Vsemogočni in večni Bog, ki nas je ustvaril v tvoje slike in ukazal, naj nam da iščejo po tem, ko vse, kar je dobro, resnično in lepo, še posebej v božanski osebi Vaš edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, dodelitvi sredstev, smo Vaši, prosim, da, na priprošnjo sveti Izidor, škof in dokter, v času našega potovanja prek interneta bomo neposredno naše roke in oči, samo tisti, ki je prijeten za tebe in zdravljenje z ljubeznijo in potrpežljivostjo vse tiste duše, katere smo naleteli. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

SVENSKA (SWEDISH):

Bön vid uppkoppling till internet:

Allsmäktige evige Gud, Du som har skapat oss till Din avbild, och uppmanat oss att söka allt gott, sant och vackert, i synnerhet i Din enfödde Sons, vår Herres Jesu Kristi, gudomliga person, vi ber att Du genom den helige biskopen och kyrkoläraren Isidors förbön ville utverka att vi i våra färder på internet inriktar händer och ögon mot det som Du finner välbehagligt, och att vi behandlar alla som vi möter med kärlek och tålamod. Genom Kristus vår Herre. Amen.

TAGALOG (Philippines)
LISTEN

Isang panalangin bago pumasok sa internet:

Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, na lumikha sa amin ayon sa Iyong imahen at nagtagubiling hanapin ang lahat ng mabuti, totoo, at maganda, lalo na sa  banal na persona ng Bugtong Mong Anak, ang aming Panginoong Hesukristo, nagsusumamo kami na Iyong tulungan, sa pamamagitan ni San Isidro, Obispo at Doktor, sa aming mga paglalakbay sa internet na akayin lamang ang aming mga kamay at mata sa nakalulugod sa Iyo at pakitunguhan nang may habag at tiyaga ang lahat ng kaluluwang makikilala. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

TAMIL:

எல்லாம் வல்ல நித்திய இறைவா! எம்மை உமது சாயலில் உருவாக்கியவரும், எம்மை நன்மையானதும், உண்மையானதும், அழகானதும் ஆனவற்றை தேடிட அருளிச் செய்தவரே! குறிப்பாக, இறை மகன் வடிவில் உமது ஒரே மகனும், எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை எமக்கு அளித்தீரே! ஆயரும், மருத்துவரருமான தூய இசிடோரின் பரிந்துரையின் வழியாக, இணைய தளம் வழியான எங்கள் பயணத்தில், நாங்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு நபரிடமும் அற வழியிலும், பொறுமையுடனும் நடந்து உம்மை மகிழ்ச்சியடைய செய்யும் விதமாக எமது கைகளையும், கண்களையும் கொண்டு செல்ல வேண்டுமென, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆமென்.

TELUGU (spoken in S.E. India):
LISTEN

ఇంటర్నెట్ లోనికి ప్రవేశించటానికి ముందు ప్రార్థన:

సర్వశక్తిమంతుడవు మరియు శాశ్వతమైన దేవా, మీ రూపములో మమ్ము సృష్టించినవారా, మమ్ము మంచివాటిని, నిజమైనవాటిని మరియు అందమైనవాటిని వెతుకునట్లు చేసేవారా, ప్రత్యేకంగా మీ దైవీక ఏకైక కుమారుడైన, మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అనుమతి ద్వారా, మేము మిమ్ము బతిమాలుకొనుచున్నాము. బిషప్ మరియు వైద్యు డైన పునీత ఇసిడోర్ గారి మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా, మేము ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించేటప్పుడు మా చేతులు మరియు కన్నులు మీకు ఆనందం కలిగించేటట్లుగా, మేము ఎదుర్కునే అన్ని ఆత్మల తో ఓర్పుతో సేవ భావంతో ప్రవర్తించేటట్లుగా, మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్.

TURKISH
LISTEN

İnternet Duası

Bizi kendi benzerliğinde yaratan; özellikle de tek Oğlun, Rabbimiz İsa Mesih’in kutsal şahsında sadece iyi, gerçek ve güzel olanı aramamızı isteyen yüce ve ebedi Tanrı, sana yalvarıyoruz. Episkopos ve Doktor, Aziz İsidore’un aracılığıyla internetteki seyahatlerimiz süresince ellerimizi ve gözlerimizi sadece Seni memnun edecek şeylere yönlendir ve karşılaştığımız herkese sevgi ve sabırla yaklaşmamızı sağla. Rabbimiz Mesih İsa’nın adıyla. Amin

VIETNAMESE NB: This may not appear correctly if you do not have the proper fonts.

Lôøi nguyeän tröôùc khi duøng Internet:

Laïy Thieân Chuùa toaøn naêng vaø haèng höõu Chuùa ñaõ taïo döïng chuùng con theo hình aûnh Chuùa vaø truyeàn  daïy chuùng con tìm Chaân, Thieän, Myõ, nhaát laø ôû Con Moät Chuùa laø Ñöùc Kitoâ Chuùa chuùng con, xin thöông giuùp chuùng con, nhôø lôøi baàu cöû cuûa Thaùnh Isiñoâroâ Giaùm Muïc Tieán Só, trong khi haønh trình treân maïng löôùi toaøn caàu, chæ ñöa tay vaø maét tìm nhöõng gì ñeïp loøng Chuùa vaø ñoùn nhaän trong baùc aùi vaø kieân nhaãn moïi taâm hoàn maø chuùng con gaëp. Nhôø Ñöùc Kitoâ Chuùa chuùng con. Amen

VULCAN

Ek’wak-Oekon, fereik-tor-al svi’glakuvau eh eit’jae-al psau ek Rom-vel-lar, yeht-vel eh vaksurik-vel-lar, wa’ekon-su t’goh-yu-mur-titaya-al, Jesu Krist, vahl, eit’jae, fna’oveh Isidore, Bihshuhp eh Ortrensu, halovau-lar fna’Internet, fa’khartau el’ru-lar eh bezhun-lar goh t’sanoi eh skasau k’lohk eh tranush ek’eifa katra-lar snagel-tor. Yed Krist Pidsu. Amen. [Kay-dom nam-tor]

WELSH

Gweddi cyn cysylltu â’r Wê

Hollalluog a thragwyddol Dduw, a’n creodd ar dy wedd a’n hannog i chwilio’r hyn sy’n dda, gwir a hardd, yn anad dim ym mherson duwiol dy Unig-anedig Fab, ein Harglwydd Iesu Grist, dyro, yr erfyniwn arnat, drwy eiriolaeth y Sant Isidor, Esgob a Doethur, ar ein teithiau drwy’r Wê, inni arwain ein dwylo a’n llygaid i’r hyn yn unig sydd yn ddymunol i Ti, a thrin gydag amynedd a chariad bawb yr ydym yn cwrdd â hwy. Trwy Grist ein Harglwydd. Amen.

Watch for updates!

I would also be grateful for news when bishops have given approval to translations.