UPDATE: INTERNET PRAYER – Kinyambo

Another friend has come through with an addition to the growing collection of translations of the "Internet Prayer".   Today we bring to you the verion in Kinyambo, one of +120 languages spoken in Tanzania.  About 400,000 people speak Kinyambo.  The priest who translated this for my, consulted with other priests and shared it with them.  Who knows?  Perhaps this will be popular in Tanzania.

KINYAMBO (spoken in Tanzania)

Mungu owabushobola natalihwaho,
eyatutonzile Omurususo lwawe
kandi eyayenzile katuhiga byona ebili birungi, ebya mazima nebili  kusemela,
nangu kulabila Omumwana Wawe wenka Omugonzibwa, Omukama weitu Yesu Kristu,
nitukusaba otubele,
kulabila omunsara zo Mutakatifu Isidore, Omwepiskopi na Daktari,
omurugendo lwaitu olwe intaneti
tutwale emikono yeitu hamo nameiso omubintu ebili kusemela ahali Iwe
kandi tubakolele ne ngonzi hamwe nokwetohya abantu abotulikutanganwa nabo.
Kulabila omuli Kristu Omukama weitu.

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in SESSIUNCULA. Bookmark the permalink.