INTERNET PRAYER UPDATE: Cebuano

The addition of the Internet Prayer in Filipino sparked another version, this time in Cebuano, the language of the central and southern Philippines.

CEBUANO (Philippines)

Pag-ampo bag-o sa pagsulod sa Internet.
Diyos nga makagagahum ug walay katapusan, nga nag gama
kanamo ingon sa Imong imahen, ug nagingon nga pangitaon
ang tanan nga maayo, tinood ug maanindot, hilabi na sa
sagrado nga persona sa imong Bugtong nga anak, nga
among Ginoong Hesukristo, ihatag, nangaliyopo
kami nga Imong tabangan, gumikan ni San Isidro, Obispo ug Magtutudlo
nga sa among paglawig sa internet hinaut unta
among giyahan ang among mga kamot ug mga mata ngadto
lamang sa makapahalipay Kanimo, ug nga pinaagi unta sa kalooy ug gugma 
mahimamat namo ang tanan nga among makita didto.
Kini among gipangayo gumikan ni Kristo nga among Ginoo.  Amen.  

I am always looking for diffierent language versions.  I am especially interested that native speakers send an audio clip of the prayer read aloud.

 

 

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in SESSIUNCULA. Bookmark the permalink.