UPDATE: INTERNET PRAYER – Swedish

I am very grateful to the fellow who volunteered a translation of the famous "Internet Prayer" into Swedish.  Kindly say a prayer for him.  This week we also added Vietnamese.  Progress!  

Feel free to send in a version in a language not yet posted.   Now without further delay…

SVENSKA (SWEDISH)

Bön inför anslutningen till internet
Allsmäktige evige Gud,
Du som har skapat oss till Din avbild,
och uppmanat oss att eftersöka allt gott, sant och vackert,
i synnerhet i Din enfödde Sons, vår Herres Jesu Kristi,
gudomliga person, vi ber att Du genom den helige biskopen och kyrkoläraren Isidors
förbön ville utverka att vi i våra irrfärder genom intranätet riktar händer
och ögon mot det som Du finner välbehagligt,
och att vi behandlar alla som vi stöter på med kärlek och tålamod.
Genom Kristus vår Herre. Amen.

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in SESSIUNCULA. Bookmark the permalink.