The Internet Prayer – trying to fix the languages

I have been working to fix the texts of the Internet Prayer in various languages.

Some of the fonts were screwed up when we changed servers.

The Korean version is a mess.  I need help with that.  The Maltese and Mandarin are having problems too.

Also, take a look at the list of languages.  It would be nice to have some audio versions.

If you can add a language to the collection, please do!

Send ’em in!

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in SESSIUNCULA. Bookmark the permalink.

4 Comments

 1. berenike says:

  what format is helpful? (I am thinking of the Polish one)

 2. berenike says:

  what (written) format is helpful? (I am thinking of the Polish one)

 3. I think it has to do with the code the server/blog is set to. It wasn’t a problem until we switched servers some months ago. That change turned scores of my articles into rubbish. Boy, was a I mad.

 4. Peace! Thank you for your wonderful service of Love through this web blog. I am a filipino conventual franciscan priest. I am very grateful to God for showing me the inexpessible beauty of the extra-ordinary form of the Roman Rite. I am now learning it. Your web blog is of great help. God bless you and your work.
  Here is a translation of your prayer in Filipino (Our national Languge)

  Panalangin bago maglayag sa Internet (Filipino)

  O Makapangyarihan at walang hanggang Diyos,
  na lumikha sa amin ayon sa Iyong imahen
  at nag anyaya sa amin na hanapin ang kabutihan, katotohanan at kagandahan,
  lalong higit sa banal na katauhan ng Iyong Bugtong na Anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo,
  ipagkaloob mo, minimithi namin,
  na sa pamamagitan ng panalangin ni San Isidro, Obispo at Doktor,
  sa sandali ng aming paglalayag sa internet
  ay magabayan namin ang aming mga kamay at mata tungo sa mga bagay na kaakit-akit sa Iyo
  at tanggapin ng may pagmamahal at pagtitimpi ang mga kaluluwang aming makakasalamuha.
  Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

  I hope this would be of help.
  AVE MARIA!

  Fr. Dominic Maria LIM, ofmconv.
  Marytown, National Shrine of St. Maximilian Kolbe
  1600 West Park Avenue
  Libertyville, IL
  USA 60048

Comments are closed.