NEW: Recording of the “Internet Prayer” in NORWEGIAN!

Many years ago for those who are going to get online, the Oratio ante colligationem in interrete or Prayer Before Connecting to the Internet.

I was delighted to receive a recording of the prayer in Norwegian!

I have now collected 33 languages in text and 11 recordings.

NORWEGIAN

Bønn før en logger seg på internett:

Allmektige evige Gud, Du som har skapt oss i ditt bilde, og oppfordret oss til å søke det som er godt, sant og vakkert, spesielt i din enbårne Sønns, vår Herres Jesu Kristi, gudommelige person. Vi ber at du, gjennom den hellige biskop og kirkelærer Isidors forbønn, vil gjøre det slik at vi på våre reiser gjennom internettet retter hender og øyne mot det du finner velbehagelig, og at vi behandler alle vi møter med kjærlighet og tålmodighet. Ved Kristus vår Herre. Amen

I welcome translations in new languages and, especially, recordings of the same by native speakers of the languages. To email me, click HERE.

For an explanation of the genesis of the prayer, click HERE.

About Fr. John Zuhlsdorf

Fr. Z is the guy who runs this blog. o{]:¬)
This entry was posted in Brick by Brick, Just Too Cool, Our Catholic Identity and tagged , . Bookmark the permalink.